Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách nhiệm vụ KH&CN
STT Tên nhiệm vụ Mã nhiệm vụ Chủ nhiệm
1

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025

KHGD/16-20.ĐT.001 Trần Thị Thái Hà
2

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật nhà giáo

KHGD/16-20.ĐA.003 Trần Công Phong
3

Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh CMCN lần thứ 4

KHGD/16-20.ĐT.046 Từ Thúy Anh
4

Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng của cá nhân theo tinh thần NQ29-NQ/TW

KHGD/16-20. ĐT.045 Trần Huy Hoàng
5

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.044 Nguyễn Văn Bảo
6

Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.043 Vũ Hữu Đức
7

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.042 Tôn Quang Cường
8

Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030

KHGD/16-20. ĐT.041 Lê Anh Vinh
9

Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

KHGD/16-20. ĐT.040 Thái Văn Thành
10

Nghiên cứu luận cứ đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

KHGD/16-20. ĐT.038 Nguyễn Đắc Hoan