• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.040
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thái Văn Thành
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Vinh
Thời gian thực hiện 12/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ