• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.041
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Anh Vinh
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ