• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.042
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Tôn Quang Cường
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ