• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.043
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Hữu Đức
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ