• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.044
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Bảo
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ