• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh CMCN lần thứ 4
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.046
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Từ Thúy Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại Thương
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ