• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật nhà giáo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐA.003
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Công Phong
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 08/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ