• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.001
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thị Thái Hà
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tổng kinh phí 5.000 (triệu đồng)
Thời gian thực hiện 36 tháng (5/2017-5/2020)
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ
Tại file đính kèm
Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ