• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu định mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.029
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Thành Hưng
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian thực hiện 08/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ