• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.030
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Văn Tuyến
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 08/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ