• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.031
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Minh Mục
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 08/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ