• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.032
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đình Đức
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 8/2018-8/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

23

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Báo cáo đánh giá thực trạng sự gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học hiện nay ở Việt Nam.

Báo cáo thực trạng gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học hiện nay trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên: 3 NNC, Công nghệ - Kỹ thuật: 3 NNC, Xã hội nhân văn: 3 NNC, Kinh tế - Luật – Giáo dục: 3 NNC. Phân tích, so sánh, đánh giá kết quả khảo sát để làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, điểm giống, điểm khác biệt của đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học trong từng lĩnh vực

 

2

Báo cáo đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, vai trò của các NNC trong việc gắn kết nghiên cứu với đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghiên cứu sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và tiềm lực KH&CN trong các trường đại học Việt Nam

Báo cáo về số lượng, sự hình thành, vai trò các NNC trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu, bài học kinh nghiệm một số trường ĐH, trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - luật - giáo dục

 

3

Báo cáo đề xuất tiêu chí và mô hình của NNC

Tiêu chí và mô hình hoạt động của NNC trong các trường đại học trong bối cảnh mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

 

4

Báo cáo đề xuất giải pháp, chính sách để tạo dựng, hình thành và đầu tư, phát triển các loại hình NNC, để thông qua NNC nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và năng lực nghiên cứu trong các trường đại học.

Các giải pháp, chính sách tạo dựng, hình thành, đầu tư phát triển các loại hình nhóm nghiên cứu để vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tiềm lực KHCN của các cơ sở giáo dục đại học, lại gắn đào tạo với nghiên cứu, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ trong các trường đại học

 

5

Báo cáo kết quả triển khai thí điểm hỗ trợ cho hoạt động của một NNC mạnh, thông qua nhóm này vừa đào tạo tiến sĩ, vừa thúc đẩy công bố quốc tế, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp sát, phù hợp với thực tiễn.

Báo cáo hỗ trợ cho NNC về Vật liệu và kết cấu tiên tiến thuộc trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, sản phẩm của NNC (bài báo ISI, số NCS được đào tạo thành công), bài học kinh nghiệm và các giải pháp được đề xuất.

 

23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố

Ghi chú

1

01 Kỷ yếu Hội thảo về xây dựng và phát triển các NNC trong các trường đại học Việt Nam và 01 Kỷ yếu về nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thông qua hoạt động của các NNC

 

Ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý khoa học công nghệ, đào tạo trong các trường đại học về các nội dung liên quan đến hội thảo

 

 

 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2

02 bài báo khoa học trên tạo chí khoa học trong nước

Nội dung bài báo có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài

Tạp chí khoa học chuyên ngành (có phản biện) trong lĩnh vực Khoa học giáo dục, Khoa học quản lý  được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận

 

3

03 bài báo trên tạp chí quốc tế

Phản ánh kết quả nghiên cứu có nội dung chuyên môn liên quan đến nhóm nghiên cứu được lựa chọn thí điểm

Tạp chí thuộc danh mục ISI (SCI, SCIE hạng Q1, Q2) của Nhà xuất bản có uy tín

 

4

Đào tạo:

-  Đào tạo 02 ThS;

- Hỗ trợ đào 01 NCS trong quá trình thực hiện đề tài;

- Hỗ trợ đào tạo 3 tiến sỹ trong nhóm nghiên cứu thí điểm

- Nội dung của luận văn và luận án phù hợp với nghiên cứu của đề tài.

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ