• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.033
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thám
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị thực hiện Đại học sư phạm, Đại học Huế
Thời gian thực hiện 10/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ