• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.034
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Doãn Minh Khôi
Cơ quan chủ trì Đại học Xây dựng
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thời gian thực hiện 10/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ