• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.035
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đức Minh
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu Xây dựng và Phát triển xã hội học tập - Hội khuyến học Việt Nam
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu Xây dựng và Phát triển xã hội học tập - Hội khuyến học Việt Nam
Thời gian thực hiện 11/2018- 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ