• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.036
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Đắc Lộc
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 12/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ