• Chi tiết nhiệm vụ
Các hệ hình (paradigm) giáo dục ở Việt Nam – Từ truyền thống tới hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.037
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Vương
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 12/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ