• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.038
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đắc Hoan
Cơ quan chủ trì Học viện Cảnh sát Nhân dân
Đơn vị thực hiện Học viện Cảnh sát Nhân dân
Thời gian thực hiện 12/2018 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ