• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.039
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Huy Hoàng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ