• Chi tiết dự án
Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.005
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP