• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.008
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Phương Nga
Cơ quan chủ trì Viện đo lường đánh giá phát triển giáo dục- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới