• Chi tiết dự án
Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.009
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam