• Chi tiết dự án
Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.012
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 36 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035