• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐA.001
Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm đề tài, dự án Bùi Xuân Hải
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.