• ThS. Nguyễn Thị Mai Hữu
Lĩnh vực chuyên môn HĐ Tin học, ngoại ngữ