• Th.S Phạm Ngọc Phương
Email nctk@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Cơ sở vật chất