• TS Trương Tiến Tùng
Email truongtientung@hou.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Tin học