• PGS.TS. Phạm Văn Tuyến
Email tuyenpv@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Đồ Họa, Nghệ thuật học