• GS.TSKH Nguyễn Đình Đức
Email ducnd@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Chuyên môn toán, Cơ học vật rắn