• GS.TSKH Hồ Đắc Lộc
Email hdloc@hcmhutech.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Quản trị đại học