• GS.TS Trần Ngọc Vương
Email qbvuong04@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục