• GS.TS Trần Minh Hưởng
Email lamdung.jds2008@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.