• PGS.TS. Lê Huy Hoàng
Email hoanglh@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học, Công nghệ thông tin