• PGS.TS. Từ Thúy Anh
Email thuyanh.tu@ftu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế