Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

ThS. BS Lê Công Thiện

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học

ThS. Sầm Vĩnh Lộc

Email: locsv@hcmup.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục thể chất, Sinh lý học vận động

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Email: nhyen60@gmail.com; nhyen60@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, tâm lý học, Quyền trẻ em

GS.TS. Trần Quốc Thành

Email: thanhtq@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Phạm Minh Mục

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt

TS. Nguyễn Hữu Long

Email: huulong2011@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học

PGS.TS. Dương Hải Hưng

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Phó Đức Hòa

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục, tâm lý học

TS. Lê Mỹ Dung

Email: dungaus@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Khoa học giáo dục, Đánh giá giáo dục, Đào tạo giáo viên, giảng viên về nghiên cứu khoa học giáo dục.

GS.TS. Phạm Tất Dong

Email: phamtatdongkh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Mô hình xã hội học tập, Hướng nghiệp phổ thông

ThS. Đinh Đoàn

Email: dinhdoantvtl@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học

TS. Ngô Xuân Điệp

Email: diepngo@hcmush.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học