Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Từ Thúy Anh

Email: thuyanh.tu@ftu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế

TS. Hoàng Ngọc Vinh

Email: hnvinh@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý GDĐH và GDNN, Phát triển chương trình đào tạo

PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Phát triển bền vững, Kinh tế vi mô, kinh tế phát triển, kinh tế hội nhập

PGS.TS. Lê Quân

Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý kinh tế, Phát triển nguồn nhân lực, Chính sách tài khóa

TS. Trịnh Ngọc Huy

Email: trinhngochuy@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Thị trường lao động và việc làm, Tiền lương và thu nhập, Quan hệ lao động