Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý học quản lý, Khoa học tổ chức, Khoa học lãnh đạo, Quản lý khu vực công, Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo nghề, Những vấn đề về văn hóa, xã hội