Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Từ Thúy Anh

Email: thuyanh.tu@ftu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý kinh tế, Phát triển nguồn nhân lực, Chính sách tài khóa

PGS. TS Nguyễn Công Giáp

Email: giapnc@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý kinh tế, Dự báo GD, Quy hoạch đào tạo nhân lực, chiến lược giáo dục