Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Lê Huy Hoàng

Email: hoanglh@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học, Công nghệ thông tin

PGS.TS. Ngô Tứ Thành

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin, Khoa học truyền thông, Quản lý chất lượng giáo dục và nghề nghiệp, Xây dựng mô hình đào tạo nghề

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin, Thiết bị dạy học

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin, Quản lý giáo dục, Tác tử phần mềm, Kiến trúc phần mềm