Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Lĩnh vực chuyên môn: Các hệ thống thông tin, Các hệ thống thông minh, Trí tuệ nhân tạo

PGS.TS. Từ Minh Phương

Lĩnh vực chuyên môn: Trí tuệ nhân tạo

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

Lĩnh vực chuyên môn: Học máy thống kê, Phân tích sữ liệu, Trí tuệ nhân tạo

PGS.TS. Trần Đình Khang

Lĩnh vực chuyên môn: Trí tuệ nhân tạo

PGS.TS. Nguyễn Tân Ân

Lĩnh vực chuyên môn: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT, Trí tuệ nhân tạo