Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Văn Bảo

Email: baonv@nuce.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phân tầng, xếp hạng, tự chủ đại học, Giáo dục đại học

PGS.TS. Lê Anh Vinh

Email: leanhvinh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên môn toán, Giáo dục đại học

TS. Đặng Văn Huấn

Email: danghuanpa@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Chính sách công, Quan hệ quốc tế, Chính sách và quản lý nhà nước, Giáo dục đại học

GS.TS. Hoàng Văn Hoa

Email: hoaktqdhn@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục đại học