Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Mạc Văn Tiến

Email: macvantien@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp, An sinh xã hội

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý lao động, Thị trường lao động, Quản lý nguồn nhân lực, An sinh xã hội

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục với kinh tế thị trường, Phân hoá trong giáo dục phổ thông ở Việt, An sinh xã hội