Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục đạo đức, Giáo dục Môi trường, Quản lý giáo dục, Quản lý nguồn nhân lực

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý lao động, Thị trường lao động, Quản lý nguồn nhân lực, An sinh xã hội