Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Đặng Bá Lãm

Email: dangbalam@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, Quản lý khoa học