Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn

Email: nguyensontlhnue.edu.vn@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Mô hình đào tạo giáo viên

PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

Email: danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Mô hình đào tạo giáo viên, Mạng lưới các trường sư phạm