Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Thái Văn Thành

Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Giáo dục học

PGS.TS. Nguyễn Thám

Email: nguyenthamsp@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng.

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, An sinh xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục đạo đức, Giáo dục Môi trường, Quản lý giáo dục, Quản lý nguồn nhân lực

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý giáo dục, xếp hạng, Kiểm định chất lượng

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Email: tuyetnt35@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Kiểm định chất lượng, khảo thí.

GS.TS. Trần Quốc Thành

Email: thanhtq@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Dục Quang

Email: quangnd06@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Lịch sử giáo dục, Quản lý giáo dục

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Email: locntm@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Nâng cao chất lượng đào tạo đại học, Phát triển giáo dục.

TS. Trần Thị Bích Liễu

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Tâm lý trẻ em trước tuổi đến trường, Giáo dục học, Kiểm định chất lượng

TS. Lê Viết Khuyến

Email: leviet_khuyen@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Xây dựng và biên soạn, câu hỏi thi và đề thi, Quản lý chất lượng

TS. Vũ Thị Mai Hường

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Dự báo GD, Mô hình nhà trường tự chủ.

PGS.TS. Dương Hải Hưng

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng

Email: hunga60@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Quản lý/phát triển nguồn nhân lực, Quản lý chất lượng trong GD&ĐT

PGS.TS. Phó Đức Hòa

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục, tâm lý học

TS. Phạm Thị Thanh Hải

Email: hiphamtt@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tự chủ đại học, Quản trị đại học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin, Quản lý giáo dục, Tác tử phần mềm, Kiến trúc phần mềm

PGS.TS. Trần Khánh Đức

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, LLvà PP dạy học, Sư phạm kỹ thuật, Quản lý giáo dục

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Email: chau.niesac@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Giáo dục khoa khoa học, Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học