Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Nguyễn Đăng Núi

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý dự án, phân tích chính sách, quản lý khu vực công