Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Nguyễn Danh Nguyên

Email: nguyen.nguyendanh@hust.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quaản trị kinh doanh, nhiệt công nghiệp, kinh tế công nghiệp, hợp tác giữa trường đại học với đối tác, tự chủ đại học