Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Mai Ngọc Cường

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế chính trị. Có một số bài báo về cơ chế quản lý tài chính giáo dục và đào tạo